شنبه , ۱ , ثور , ۱۳۹۷

حرف جوان

نقش جوانان در حکومت

نقش جوانان در حکومت

 جوانان در هر کشوری نیروی محرک آن کشورخوانده میشوند. در افغانستان بعد از بوجود آمدن حکومت انتقالی، جوانان توانستند در بخش تحصیلات عالی پیشرفت چشمگیر داشته باشند، اما بعد از خروج نیرو های خارجی بازار کار در افغانستان آهسته آهسته کاهش یافت و راه یافتن جوانان به شغل خیلی دشوار...

دست آوردها

جوانان و مفکوره ها