جمعه , ۲۷ , میزان , ۱۳۹۷

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

ماموريت

اداره و نظارت بر تمامی انتخابات ھای پيش بينی شده در قانون اساسی و مراجعه به آرای عمومی در کشور، ماموريت کميسيون مستقل انتخابات و صلاحيت ھای آن در ماده (۱۵۶) قانون اساسی تسجيل يافته است. به اساس ماده متذکره کميسيون مستقل انتخابات منحيث يگانه نھاد در زمينه اداره و نظارت بر انتخابات و ھمه پرسی ھا (ريفرندوم)، تلقی گرديده و بصورت مستقلانه عمل مينمايد. کميسيون با در نظر داشت قانون اساسی، مسئوليت برگزاری انتخابات آتی را داشته و ميتواند از ھر انتخابات در سطح کشور نظارت نمايد:

 1. انتخابات رياست جمھوری

 2. انتخابات ولسی جرگه

 3. انتخابات شوراھای ولايتی

 4. انتخابات شوراھای ولسوالی

 5. انتخابات شوراھای قريه

 6. انتخابات مجالس شاروالی

 7. انتخابات شاروال ھا

 8. ھمه پرسی ھا (ريفرندوم)

ديدگاه

يک سازمان که طور دوامدار برای تحکيم و تعميم دموکراسی از طريق ايجاد فضای اعتماد، بلند بردن سطح مشارکت ملی و نھادينه شدن انتخابات منظم و معياری در کشور کار مينمايد.

ارزش ھا

رعايت قوانين، محرميت آرا مردم، برگزاری مسلکی و معتبر انتخابات.

اھداف استراتيژيک

 1. تقويت فضای اعتماد و جلب حمايت جوانب ذيدخل نسبت به روند انتخابات

 2. کاھش مصارف انتخابات از طريق رشد ظرفيت ھای مسلکی، ايجاد تاسيسات و مديريت بھتر منابع

 3. تثبيت کميسيون مستقل انتخابات منحيث يکی از بھترين نھاد ھا در سطح کشور

 4. برگزاری انتخابات مطابق به قانون

http://www.iec.org.af/fa

دست آوردها

جوانان