شنبه , ۱ , ثور , ۱۳۹۷

ریاست ارتباطات و هماهنگی

ریاست ارتباطات و هماهنگی در چوکات معاونیت امور اداره و تنظیم ریاست ها و ادارات مستقل بودجوی عمدتاً مسئولیت هماهنگی امور دپلوماتیک، ارتباط برقرار کردن ارگان های خارجی و سفارت خانه های خارجی و ماموریت های بین المللی در افغانستان ، معرفی پرسونل اداره در ورکشاپها، نشست ها، ملاقات ها، کنفرانس های بین المللی و همچنان تامین ارتباط مداوم با نهاد های دپلماتیک را به عهده دارد. در کل مسئولیت عمده  این ریاست ایجاد و تحکیم روابط با مخاطبین داخلی و خارجی  به منظور رساندن هدف و دورنما این اداره میباشد.

اهداف :

ایجاد و تحکیم روابط موثر و دوام دار با :

  • نهاد های دولتی

  • سفارت خانه های خارجی

  • موسسات بین المللی

  • رسانه ها

  • سرمایه گذاران بین المللی

  • کمک و همکاری نمودن با نهادهای بین المللی برای حل نمودن چالش های شان با نهاد های دولتی  توسط ریاست عرایض و میز  مخصوص حمایتی سفارت خانه ها .

دست آوردها

جوانان و مفکوره ها