شنبه , ۱ , ثور , ۱۳۹۷

ریاست عمومی پیگیری از تطبیق احکام و فرامین رئیس جمهور

این ریاست از چگونگی تحقق احکام فرامین وتصمیم گیری های مقام عالی نظارت میکند و همچنین از عملکرد سایر نهادهای دولتی دربخش های مختلف، فراهم نمودن زمینه اجرای وظایف تعیین شده مندرج قانون اساسی برای مقام ریاست جمهوری کشور وتسهیل مؤثر تصامیم رئیس دولت وکابینه از نظر فنی، حقوق، دینی، شهروندان حفظ نظم اجتماعی، رسیدگی به وقت به شکایات و جواب دهی به مردم، حفظ ارزش های دینی، فرهنگی، اجتماعی، حاکمیت قانون و رشد پایا اقتصادی در کشور و هم چنان در عرصه های تقویه حکومتداری خوب، شفاف، فعال و عاری از فساد و ارایه خدمات بهتر و رضایت به شهروندان فعالیت می نماید.

دست آوردها

جوانان و مفکوره ها