شنبه , ۱ , ثور , ۱۳۹۷

ریاست عمومی نظارت و ارزیابی

ریاست عمومی نظارت و ارزیابی معاونیت امور اداره و تنظیم ریاست ها و ادارات مستقل بودجوی کار های تخنیکی وزارت ها و ادارات مستقل بوجوی را نظارت میکند تحلیل مصرف بودجه وزارت ها و نهاد ها و تمام پروژه های که اضافه تر از پنج میلیون افغانی بودجه مصرفی داشته باشد در اولیت های این ریاست قرار میگیرد و کار های ذکر شده را مطابق قوانین نافذه کشور به پیش میبرد.

اهداف:

  • این ریاست بخاطر بهبود وضعیت و تکمیل به موقع پروژه ها و ایجاد شفافیت در تطبیق پروژه هایی که اضافه تر از پنج میلیون افغانی بودجه مصرفی داشته باشند نظارت مینماید و موانع که باعث تاخیر پروژه ها میگردد شناسایی و برای حل آن از راه های ممکن استفاده مینماید.

  • وظایف که از طرف ریاست مقام عالی به این ریاست سپرده میشود پیگیری و انجام میگردد.

  • طرح های موثر برای ارگان های دولتی و برای رفاه مردم ارائه میگردد.

  • اصلاحات مثمر(در مدیریت، تشکیل، تنظیم بودجه، ایجاد طرزالعمل ها، و بالاخره ایجاد ارتباط مردم با ارگان های مربوطه) در وزارت خانه ها و ادارات مستقل بودجوی صورت میگیرد.

دست آوردها

جوانان و مفکوره ها