شنبه , ۱ , ثور , ۱۳۹۷

ریاست عمومی مالی و اداری

این ریاست در سال ۱۳۹۵ در تشکیل معاونیت ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا. در امور اداره و تنظیم ریاست ها و ادارات مستقل بودجوی، ایجاد گردیده  و دارای یک ریاست و دو معاونیت میباشد.

ریاست مالی و اداری

معاونیت مالی، شامل مدیریت عمومی بودجه

معاونیت اداری، شامل آمریت اداری و مدیریت عمومی خدمات میباشد.

وظایف عمده این ریاست:

  1. رهبری، نظارت، مراقبت وکنترول از اجراآت کارمندان مربوط به ریاست مالی و اداری، جهت پیشبرد بهتر امور بشکل دوامدار؛

  2. بررسی وکنترول  ازتطبیق پلان کاری کارمندان مربوطه و ارائه مشوره های لازم جهت اجراات بهتر ومؤثر به طور دوامدار؛

  3. نظارت و صدور هدایت در تکمیل نمودن پروسه های تدارک تهیه خریداری و قرارداد های اجناس و خدمات مورد نیاز اداره؛

  4. جمع و قید اجناس به وجه خانه سامان ها و دیگر کارمندان اداره؛

  5. طرح پلان های بودجوي مالي به منظور تسهيلات درمصارفات اداره به منظور تطبيق برنامه های ماه وار، ربع وار و سالانه؛

  6. ترتیب و ارائه راپور بیلانس مصارفاتی و عایداتی طور ماهوار، ربع وار، و سالانه به مراجع ذیربط ومقامات ذیصلاح؛

  7. تثبيت ضروريات مالي سالانه بمنظور تهيه قرطاسيه باب، تجهيزات و لوازم‌، پرزه جات، محروقات و غيره ضروريات؛

  8. فراهم نمودن تسهیلات ترانسپورتی به کارکنان اداره؛

  9. کنترول و نظارت از حاضری کارمندان معاونیت.

دست آوردها

جوانان و مفکوره ها