پنج شنبه , ۲۸ , سرطان , ۱۳۹۷

اعلان کاریابی

برای درخواست به بست‌های اعلان شده جدید، فایل‌های زیر را دانلود و بخوانید. در هرکدام رهنمایی‌ها جهت درخواست فرستادن وجود دارد.                                              دانلود فورم‌ها:

 1. فورم اعلان بست (عضو مسلکی تدارکات ساختمانی)

 2. فورم اعلان بست (عضو مسلکی تدارکات اجناس)

 3. فورم اعلان بست (عضو مسلکی تدارکات خدمات)

 4. فورم اعلان بست (عضو تدارکات اجناس)

 5. فورم اعلان بست (کارمند خریداری)

 • برای درخواست به بست‌های اعلان شده، فایل‌های زیر را دانلود و بخوانید. در هرکدام رهنمایی‌ها جهت درخواست فرستادن وجود دارد.

دانلود فورم‌ها:

 1. اعلان بست (معاون ریاست خدمات)

 2.  اعلان بست (آمر خدمات)

 3.  اعلان بست (آمر تنظیف)

 • برای درخواست به بست‌های اعلان شده، فایل‌های زیر را دانلود و بخوانید. در هرکدام رهنمایی‌ها جهت درخواست فرستادن وجود دارد.

دانلود فورم ها:

 1. فورم اعلان بست (مدیر امور تشکیل بخش حمایوی اداره)

 2. فورم اعلان بست (مدیر امور لوایح وظایف بخش حمایوی اداره)

 3. فورم اعلان بست (مدیر استخدام اجیران بخش حمایوی اداره)

 4. فورم اعلان بست (مدیر دیتابیس HRMIS)

 5. فورم اعلان بست (مدیر معاشات بخش حمایوی اداره)

 6. فورم اعلان بست (مدیر جندر)

 7. فورم اعلان بست (کارمند جندر)

 

 

 

دست آوردها

جوانان