سه شنبه , ۳ , میزان , ۱۳۹۷

اشخاصی که دارائی های شان را ثبت نکرده اند

به منظور تطبیق ماده یازدهم قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی و همچنان تحقق شرط صندوق بین المللی پول، فهرست اسامی آن عده از مقامات و کارکنانی که دارایی های شان را ثبت ننموده اند به نشر می رسد.

The list of those officials who did not comply with the Article 11th of Asset Registration and Verification Law to declare their assets is published by the AOP. Publication of the list is to ensure the Law is implemented in line with the International Monetary Fund (IMF) benchmark on asset declaration

Government High Ranking Officials who did not declare their assets

Government High Ranking Officials who have not declared assets

مقامات عالی رتبه که فورم ثبت دارای خویش را ارسال نداشته اند

مقامات عالی رتبه که فورم ثبت دارایی خویش را ارسال نداشته اند

Mayors who did not register their assets

Provincial Council Members who did not declare their assets

اعضای شورای ولایتی که دارائی های شان را ثبت نکرده اند سال ۱۳۹۷

لیست شاروالانی که دارائی های شان را ثبت نکرده اند سال ۱۳۹۷

 

دست آوردها

جوانان