شنبه , ۱ , ثور , ۱۳۹۷

معاونیت امور اداره و تنظیم ریاست ها و ادارات مستقل بودجوی

معاونیت امور اداره و تنظیم ریاست‌ها و ادارات مستقل بودجوی مؤظف می‌باشد که با استفاده از سیستم‌های جدید و میکانیزم خدماتی که ایجاد نموده، تمام فعالیت‌های نهادهای مستقل بودجوی جمهوری اسلامی افغانستان را انسجام بخشیده و گزارش‌دهی دقیق نماید، اولویت‌های ادارات و نحوه ارائه خدمات عامه را نظارت و ارزیابی نماید، همچنین هدایات را با رؤسای ادارات مذکور در جریان گذاشته، از توسعه و مدیریت اصولی ریاست‌ها و ادارات اطمینان حاصل نماید.
به صورت عادی، معاون ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا. در امور اداره و تنظیم ریاست‌ها و ادارات مستقل بودجوی در رأس معاونیت متذکره، گزارشات ماهوار، ربع‌وار و سالانه را که نشان‌دهنده فعالیت‌ها و پیشرفت‌های نهادهای مستقل بودجوی می‌باشد، به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه می‌نماید و کارایی ادارات را جهت تصمیم‌گیری‌های بعدی به مقام عالی پیشکش و هدایات ایشان را در این ادارات عملی می‌نماید.

 

د خپلواکو بودجوي ادارو او ریاستونو د تنظیم او ادارې معاونیت

د خپلواکو بودجوي ادارو او ریاستونو د تنظیم او ادارې معاونیت مکلف دی تر څو د خپل جوړ شوي سیستم او خدماتي میکانیزم له لارې د افغانستان اسلامي جمهوريت د خپلواکو بودجوي نهادونو تر مینځ همغږي رامینځته او دقیق راپور ورکړي.

د خپلواکو ریاستونو او د عامه خدماتو له وړاندې کولو څخه څارنه او ارزونه وکړي. همدارنګه لارښونې د یادو اداراتو له رئیسانو سره رواني وساتي او د ریاستونو د اصولي پرمختګ او مدیریت څخه ځان ډاډمن کړي.

په عادي توګه، د چارو ادارې د خپلواکو بودجوي ادارو او ریاستونو د تنظیم او ادارې مرستیال د یادې ادارې په رأس کې میاشتني، درې میاشتني او کلني ګزارشونه چې د دې ادارې د فعالیتونو او پرمختګونو ښکارندويي کوي د جمهوري ریاست عالي مقام ته وړاندي کړي او د ریاستونو کاري وړتیا عالي مقام ته د راتلونکو پرېکړو لپاره وړاندې، او د یاد مقام هدایات په دې اداراتو کې عملي کړي.

دست آوردها

جوانان و مفکوره ها