د جینوا د ژمنو د تحقق لپاره د دولت او نړیوالو بنسټونو ګډې کمېټې غونډه وشوه

د جینوا کنفرانس د ژمنو د تحقق په موخه د دولت او نړ...

  د جینوا کنفرانس د ژمنو د پلي کیدو لپاره د دولت او نړیوالو بنسټونو ګډې کمیټې څلورمه غونډه د چارو ادارې لوی ریاست او مالیې وزارت په ګډون د نړیوال بانک، یوناما او اروپایی ټولنې له استازو سره په آنلای...

ډېر معلومات

ورستی پرمختګونه